Általános Szerződési Feltételek
Kedvtelési célú vitorlás kishajó balatoni hajóbérlésére

Jelen “Általános Szerződési Feltételek” megállapodás (a továbbiakban, mint ASzF,) létrejött egyrészről:

– Dr. Giber Valéria Olga (egyéni vállalkozó, Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 19., Adószám: 66112394-1-34, Nyilvántartási szám: 31801508)

vagy,

Kaposvári Aranykorona Yacht Kft. ( Székhely: 8230 Balatonfüred, SZéchenyi u. 29., Adószám: 26643647-2-19, ügyvezető: Dr Giber Valéria Olga) továbbiakban mint: Bérbeadó),

– másrészről a hajó bérlő (neve:…………….………………………………………………………………,

Címe:…………… …… ………………………………..……………………………………………………..,

anyja neve:……………………………………………., személyi igazolvány száma:…………………….), aki a Hajó Bérleti Szerződésében megjelölt bérlő, aki lehet természetes személy, illetve valamely társaság képviseletében álló jogi személy, a továbbiakban mint Bérlő között az alábbi feltételekkel:
A Bérlet tárgya: a bérbeadó tulajdonában, vagy üzemeltetésében levő vitorlás kishajó(k).
A hajóbérlemény bázis-, vagy visszaadási kikötője:…………………………………………………….

I. Általános bérbeadási feltételek

• A Bérbeadó a hajó bérletét kétféle konstrukcióban bocsájtja rendelkezésre:
a) Hajó bérbeadás kapitány (skipper) biztosítása nélkül.
b) Hajó bérbeadása kapitánnyal.

 

A hajót mindenki saját felelősségére veszi igénybe, annak tudatában, hogy veszélyes üzemnek minősül. A hajóbérleti ajánlat elfogadásával és a bérleti díj kifizetésével Bérlő és társai (mindenki, aki a hajón tartózkodik vele a bérleti ideje alatt) automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételt és kijelenti, hogy saját felelősségre veszik igénybe a vitorlást, akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül.

 

Bérlő kijelenti továbbá, hogy megkapta a figyelmeztetést miszerint ittas, bódult állapotban, fáradtan vagy egyéb módon befolyásolva nem szabad sem kapitánnyal vitorlástúrán részt venni, sem vitorlást bérelni, és ezen tiltást útitársaival (mindenki, aki a hajón tartózkodik vele a bérleti ideje alatt) is megosztja.

 

• A hajó bérlése a felhasználás céljából kétfajta lehet:
1.Túravitorlázás
2. Versenyvitorlázás

 

Versenyvitorlásának minősül minden olyan szervezett rendezvény, vagy alkalomszerűen indított csoportos vitorlázás, amelynek meghirdetésekor a „verseny”;”regatta” vagy e szavak szinonimái a versenyfelhívásban szerepelnek, illetve a hajók egy a vízen kialakított versenypályán kötött szabályok szerint versenyeznek, illetve a kitűzött versenypályán a hajó nem regisztrált versenyzőként részt vesz (pl.: Kékszalag, Pünkösdi Regatta).

A túravitorlázás és a versenyvitorlázás a -kockázat mértéke miatt- más árakkal és feltételekkel kölcsönözhető ki. A Bérlő az ajánlat kérésekor, de legkésőbb a bérlet megkezdése előtt (hajó átadás előtt) köteles tájékozatni a Bérbeadót a bérlés felhasználásának céljáról, módjáról. Amennyiben a Bérbeadó a bérlet kiajánlását követően egészen a bérlet megkezdésének pillanatáig közli a Bérbeadóval, hogy túravitorlázás helyett versenyvitorlázás céljából kívánja a hajót kibérelni, úgy a hajó csak az árkülönbözet helyszínen történő megfizetésével kerülhet kiadásra. Ellenkező esetben a befizetett előleg nem kerül visszaadásra és a hajó nem kerül kiadásra. Bérbeadó megtagadhatja a hajó bérbe adását verseny célra indokolás nélkül is, ha a bérleti ajánlat nem kifejezetten verseny célra lett kérve és kiállítva.

A Bérbeadó jogosult ellenőrizni a bérlet ideje alatt a hajó bérlet felhasználásának célját. Mivel a hajók műholdas követőrendszerrel kerültek felszerelésre objektíven bizonyítható a versenyeken való részvétel. Illetve tanúvallomással vagy fényképekkel is objektívan bizonyítható a versenyzés ténye. Amennyiben igazolható, hogy a hajó bérlése a felhasználás céljából a lejelentett túravitorlázástól eltérően versenyvitorlázás, úgy az azonnali szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó jogosult azonnal felfüggeszteni a hajóbérlést. A befizetett bérleti díj, transit log és a kaució nem kerül visszafizetésre. A Bérlő semmilyen követelést nem támaszthat a Bérbeadó irányába a kialakult helyzetből eredő dologi és nem anyagi eredetű károk miatt.
• A Bérbeadó gondoskodik arról, hogy a hajó(k) hajólevéllel, hajónaplóval, biztosítási igazolásokkal bocsájtja a Bérlő rendelkezésre.

• A Hajók felszerelési tárgyai – leltári tárgyak – a Hajón levő 2.sz.melléklet:“Hajó tartozék jegyzék”-ben szerepelnek, mely alapján a Hajó átadás-átvétele is történik.

• A Hajón opcionálisan elhelyezésre került a balatoni kikötők térképei, valamint a vízi közlekedéshez szükséges ismeretanyagot tartalmazó tankönyv.

• Lehetőség van hajónként egy személyautó kikötő területén vagy bérbeadó irodájának területén levő zárt parkolóban történő elhelyezésére. Amennyiben Bérbeadó bérlőnek a hajó átvételekor átadja a zárt parkolóhoz tartozó távirányítót, amelyért bérlő felelősséggel tartozik és kötelezi magát, hogy a parkolóhoz tartozó bejáratot zárva tartja a ki-be álláson kívül. A távirányító megrongálódása, vagy elvesztése esetén bérlő köteles megtéríteni 25.000,- Ftot azaz huszonötezer forintot Bérbeadónak. Ezt meghaladóan a foglaláskor kell jelezni a szükséges parkolóhelyek számát és a plusz parkolóhelyekért (amennyiben van még szabad parkolóhely) naponta a mindenkori díjszabásnak megfelelő kiegészítő parkoló díjat kell előre megfizetni.

• A kikötői szolgáltatások: ívó víz-, elektromos áram, a fürdő-, WC-, továbbá kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a mindenkori aktuális kikötőrend és kikötői szolgáltatások szerint történik.

• A Bérbeadó a gondatlan kezelésből eredő károk fedezetéül megfelelő charter – CASCO és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik a hajókra vonatkozóan. A CASCO biztosítás a nem rendeltetésszerű használat és egyéb szándékos károkozás miatt elszenvedett károkat nem téríti meg (lásd II. pont). Ilyen káresemény lehet pl.: a szándékos károkozás, a randalírozás, vagy egyéb garázda tevékenységre visszavezethető károkozás, a hajófelszerelések tárgyainak vízbe ejtése is. A Bérlő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik mindazon veszteségért vagy kár(ok)ért, melyet a biztosítási kötvény nem fedez és a káresemény igazolhatóan a bérleti időszak alatt keletkezett, vagy a CASCO biztosítás a keletkezett kárt ugyan fedezi, azonban a káresemény megfizetendő önrésze meghaladja a befizetett kaució összegét. A Bérbeadó a károk javítását, a biztosítás önrészét, költségeinek enyhítését elsődlegesen a kaucióból hivatott rendezni.

• A hajóátvételt követően az idegen kikötői szolgáltatási- és többlet szolgáltatási díjak, valamint egyéb szükséges készletek költségei a Hajóbérlőt terhelik.

• Az egyes Bérbeadó által nyújtott kiegészítő szolgáltatások díjai az egyes bérleti időszakoktól függően változhatnak. A Bérlő ezen szolgáltatások árairól és pontos feltételeiről a https://www.hajosprogramok.hu – webcímen tájékozódhat. Amennyiben Bérlő egyedi szolgáltatásokat igényel Bérbeadótól, úgy az egyedi ajánlat alapján kerül kiszámlázásra.

• Amennyiben a bérlet időszak alatt a Hajó javítására lenne szükség, úgy azt minden esetben a Bérbeadó végezteti el a saját költségeire, függetlenül attól, hogy a Hajó melyik kikötőben vesztegel. A Bérlő által végzett javításokat a Bérbeadó nem köteles megtéríteni.

• A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a Hajó használatának idejére utasbiztosítással, balesetbiztosítással, illetve a hajón tárolt személyes tárgyak elvesztése ellen poggyászbiztosítással, illetve a parkolóban tárolt gépjármű és a gépjárműben hagyott tárgyak eltulajdonítása ellen poggyászbiztosítással nem rendelkezik és ezek a biztosítások nem részei a hajó bérbeadási szolgáltatásnak.

II. A Hajó használata, üzemeltetése

A Bérbeadó a Hajó bérbeadásakor, majd a bérbeadás ideje alatt, a Hajó vezetőjére vonatkozóan (a bemutatott érvényes belvízi vezetői engedélye alapján), feltételezi a hatályos Vizi közlekedési szabályok teljes körű ismeretét.

A nem rendeltetésszerű használat rendkívüli szerződésszegésnek minősül és azonnali szerződésbontással jár. Az azonnali szerződésbontás esetén a hajóbérlést meg kell szakítani, a teljes bérleti díjat, illetve a Bérbeadó minden olyan kárát, amely a hajóban keletkezik és a megkötött biztosítási megállapodás nem fedezi (pl.:önrész, szándékos károkozás), meg kell fizetni.

II.1 Általános üzemeltetési feltételek

• A Hajó rendeltetése: vitorlás kishajó.

• A Hajó használati területe: a Balaton. /védett vízterület, korlátozott motorhasználattal/

• A Bérlemény tárgyát kizárólagosan érvényes (kölcsönösen elfogadott) bérleti szerződéssel lehet bérbe venni.

• A Bérlőnek kifogás nélkül akár írásban, akár ráutaló magatartással (a bérleti ajánlat elfogadásával vagy az előleg, illetve a teljes bérleti díj megfizetésével, esetleg a vitorlás túra megkezdésével) el kell fogadni a bérbeadást szabályozó Általános Szerződési Feltételt, Bérleti szerződésben és Hajó tartozék jegyzékben (leltár) rögzített feltételeket.

• A Hajó megfelel a Balatonra előirt és elvárt műszaki követelményeknek. Motoros hajóként használni csak a vízi közlekedési szabályoknak megfelelően lehetséges!

• Az üzemóra állás az átlagosan számított napi 1 órán felüli túllépése esetén, a Bérlő felárat köteles fizetni, melynek mértéke arányosan megkezdett üzemóránként 3.500,-Ft.

• A Bérlőnek a Hajóval a Balaton vízrendszerét elhagyni, a Hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerből elszállítani tilos!

• A Hajó csak abban az esetben adható bérbe, ha a Bérlő részéről minimum 1 fő képzett kapitány (érvényes belvízi, Balatonon a hatóságok által elfogadott hajóvezetői engedéllyel rendelkezi) és 1 fő tapasztalt legénységi tag áll rendelkezésre. A hajóvezetői engedély érvényességéért és a hatóság általi elfogadásáért a felelősség Bérlőt terheli.

• A Bérlő köteles tanulmányozni és elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat mindazon segédanyagokból, melyek a Hajó megfelelő kezelésére és a hajózási térség körülményeire vonatkoznak és melyeket a Bérbeadó a Bérlő rendelkezésére bocsátott.

• A Bérlő nem adhatja tovább, vagy nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a Hajót harmadik személynek a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül. A bérleti szerződésben meg kell jelölni, ha a bérleti időszak alatt több vezetésre jogosult személy is vezetni kívánja a Hajót. Ilyen esetben minden vezetésre megjelölt személy személyazonosító okmányát és kishajó vezetői engedélyét be kell mutatni.

• Amennyiben a Hajó balesetet vagy kárt okoz, a Bérlő köteles a legközelebbi Kikötői Hatóságtól a kár vagy baleset és ezek körülményeinek tisztázását igényelni, és mindezekről írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni, ugyanakkor a Bérlőnek a Bérbeadót (+36 20 349 0419 vagy info@hajosprogramok.hu) is az elvárható legrövidebb időn belül (maximum 30 perc) értesítenie kell!Amennyiben a káresemény bejelentésének ezen időkereten belüli elmulasztásából adódóan a biztosító a kártérítést megtagadja, úgy a teljes okozott kárt a Bérlőnek kell megtérítenie!

• Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

 1. Az ÁSZF és a Hajó Bérleti Szerződésben foglaltak be nem tartása. A hajó (jó gazda gondosságával történő) rendeltetés szerű használatával ellentétes használati mód.

 2. Hajózási Szabályzat előírásainak megszegése.

 3. A hatályos kikötői rend be nem tartása.

 4. Ittas-, fáradt, alkoholos vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltság alatti hajózás/vezetés vagy veszteglés.

 5. Versenyzés, vagy versenyen való részvétel, amennyiben a versenyzés tényét a Bérlő elhallgatja a Bérbeadó elől, illetve, ha Bérbeadó kifejezetten megtiltja.

 6. Vitorlás oktatás, vagy oktatási célú tevékenység.

 7. Más vízi jármű vontatása. A bérelt Hajó és legénységének épségét még vészhelyzetben sem veszélyeztetheti Bérlő.

 8. Amennyiben a Bérlő túllépi a Hajó bérleti szerződésében meghatározott férőhely (fekhely/utaslétszám) létszámát, vagy a Hajón tartózkodó személyek nem szerepelnek a bérleti szerződésben rögzített utas listán.

 9. Amennyiben a Hajót és a kikötő közös használatra szolgáló helyiségeit nem rendeltet ésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használja.

 10. Amennyiben a Bérlő a Hajó belső és külső részén a használatában álló eszközök nem rendeltetésszerű használatával a Hajó belső berendezésében, bútorzatában, illetve a Hajó szerkezetében kárt okoz (pl.: tintafolt; karcolások; nem megfelelő cipő használata; ágy húzat, ágynemű szennyezése).

 11. Ha maró és/vagy robbanó hatású vegyi anyagot visznek fel a fedélzetre.

 12. Ha a Hajón dohányoznak.

 13. Ha Bérlő a Hajóval a 20 csomós szélben, esetleg a Bérbeadó kifejezett tiltása ellenére elhagyja a kikötőt.

 14. Ha a Hajónak megjavíthatatlan kára keletkezik, vagy valamely főbb része, mint a motor, a vitorlázat, az árboc, a fenékvíz-szivattyú, a horgonyszerkezet, a kötélzet, a navigációs fények, a kompasz, az életmentési felszerelések stb. nincsenek megfelelően működőképes állapotban, vagy nincs elégséges üzemanyag-tartaléka és általában az időjárási feltételek, vagy a Hajó, vagy legénységének állapota, illetve mindezek kombinációja veszélyezteti a Hajó biztonságát.

 15. Amikor szükséges, haladéktalanul nem csökkenti a vitorlafelületet, amely a biztonságosan kényelmes vitorlázáshoz szükséges felület, ami nem okoz túlzott feszülést, túlzott erőhatást az árbocon, merev kötélzetben és a vitorlázatban.

 16. Ha a Hajóval éjszaka a navigációs fények működtetése és elégséges fedélzeti őrszemélyzet nélkül hajózik.

 17. Amennyiben baleset, káresemény, meghibásodás és/vagy bármilyen akadályoztatás esetén nem tájékoztatja a hajó Bérbeadóját a megadott telefonszámon telefonon, vagy sms-ben a: +36 20 349 0419-es telefonszámokon.

 18. A hajó GPS nyomkövetővel ellátott, amely a motorozás tényét, idejét, sebességét és fordulatát is jelzi. A hajók sport váltóval vannak felszerelve, amely a tartós motorozást (1 óra) maximum 2500 motorfordulaton bírja. Mivel a GPS készülék jelzést küld a flottamenedzsernek a megadott sebesség és fordulatszám átlépésekor, erre hivatkozva a flottamenedzser dönthet úgy hogy, a hajó biztonságát szem előtt tartva a bérletet azonnali hatállyal felmondja és a hajót a vízi rendőrséggel hazaszállíttatja. Ez esetben a bérleti díj és a kaució is Bérbeadót illeti.

 19. A waterheatert (vízmelegítő) és a waterpump-ot (víz pumpa) használni csak akkor szabad, ha az aktívra kapcsolt víztankban van víz. Ha víz nélkül üzemelnek a berendezések, akkor bérlő köteles megtéríteni az általa okozott kárt a vízrendszerben.

 20. A hajók sport váltóval vannak felszerelve és általában, valamint a kikötői manőverek során is Bérlőnek ügyelnie kell a rendeltetés szerű irányváltó használatra. Előre menetből csak üresbe helyezhető a váltókar és 3-5 másodperc várakozást követően kapcsolható az irányváltó üresből hátramenetbe. Ugyan ezen feltételekkel kapcsolható a hajó hátramenetből üres váltóálláson keresztül előremenetbe. Előre menetből közvetlenül hátramenetbe kapcsolni tilos. A helytelen váltással kapcsolatos károkat Bérlő fizeti.

Bérbeadónak nem kell vizsgálnia, hogy Bérlő követte e el a váltó meghibásodást, amennyiben észleli a váltó hibáját, úgy a javítási költségeket automatikusan Bérlő fedezi.

 1. A víztankokat utántöltéskor teljesen tele tölteni tilos. Az esetleges víz szivárgásért és a bútorzat átvizesedéséért Bérlő helytállni köteles.

 2. A vitorlák betekerése előtt a trim zsinórokat el kell engedni, ha roll grosszal felszerelt a hajó. Amennyiben a vitorla vagy a vitorla betekerő szerkezet a nem megfelelő használat miatt megsérül, úgy Bérlő helytállni köteles.

 3. Amennyiben a vízi közlekedés rendjét megszegve a hajóval személyt vontatnak, akár vitorla- vagy motor meghajtással. A rendőrség felé és a Bérbeadó irányában Bérlő helytállni köteles.

 4. Amennyiben a hajót horgonyon hagyják őrizetlenük, a jogszabályban foglalt legalább 1 fő felelős személyzet nélkül, aki szükség esetén érdemileg be tud avatkozni.

 5. Amennyiben az időjárási viszonyokra tekintettel a Bérbeadó kérésének ellent mondva a Hajóval kihajózik Bérlő, vagy a kikötőbe történő azonnali behajózást megtagadja, úgy a Bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja és a bérleti díjat, illetve a kauciót megtarthatja.

 6. Amennyiben a Bérlőnek szemmel láthatólag nincs megfelelő tapasztalata és tudása a Hajó elvezetéséhez, akkor Bérbeadó azonnali hatállyal felbonthatja a bérleti szerződést Bérlővel és kötelezheti a Hajó azonnali átadására Bérbeadó részére. A bérleti díj ez esetben nem jár vissza a Bérlőnek.

• A Bérlő köteles továbbá jelezni minden olyan, a bérlet időtartama alatt keletkezett meghibásodást, amely a Hajó használatát nem befolyásolja, de a javítása felkészülést igényel. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a Bérlőt felelősség terheli és ezzel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben olyan sérülést hallgat el, mely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy Bérbeadó büntetőeljárást kezdeményezhet Bérlővel szemben.

II.2 A Hajó használata viharban

A Hajó(k) teljes körűen megfelelnek a Balatonra előírt biztonsági követelményeknek, így biztonságosak viharban is, de nem szakszerű használat folytán viharban olyan sérülések keletkezhetnek a hajótesten, motorban, kötélzeten, vitorlázaton, melyek már veszélyezte(the)tik a Hajón tartózkodók testi épségét és/vagy a Hajó épségét.

E szerződés értelmében a „vihar (előre) jelzés” alatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által üzemeltetett és a Balaton partján a víz felől látható villogó fényjelző készülékek jelzéseit, illetőleg az OMSZ weboldalán található vihar előrejelzéseket kell érteni.

• A Hajó kijelölt kapitányának kötelessége figyelemmel kísérni a “vihar (előre) jelzést” és tájékozódni az időjárási előrejelzésekkel kapcsolatosan (www.met.hu; illetve kikötőmesteri iroda).

• A 20 csomó feletti szélerősség esetén a Hajót használni nem szabad. A 20 csomó szélerősséget meghaladó vihar érkezése esetén a nyílt vízről MOTOR HASZNÁLATÁVAL a legközelebbi menedék kikötőbe kell hajózni (ezen üzemóra nem kerül felszámolásra a bérlőnek, mert az utasok, saját és a hajó biztonsága érdekében cselekszik). Amennyiben a kikötőt megközelíteni a viharban nem biztonságos, úgy a Hajót megfelelően le kell horgonyozni a nyílt vízen és a nyílászárókat be kell zárni. A kikötőből kihajózni nem szabad, amennyiben az előrejelzések 20 csomó feletti szelet, illetve a Hajó műszerei 20 csomó értékeket, vagy ettől erősebb szelet mutatnak.
Szélerősség táblázat:
Beaufort 5 szél 16-21 csomó, azaz 30-39 km/h.

• A Beaufort 5-6-os fokozat közötti vitorlázásnál KÖTELEZŐ a mentőmellény viselése minden a Hajón tartozódó személynek!

• A Hajót tilos őrzés és felügyelet nélkül hagyni horgonyon állva, vagy hullámzástól nem védett kikötőben (ide értve az egymólós kikötőket, kétmólós kikötő bejárathoz közeli, erősen hullámzó részét).

• Ha a bérleti időszak bármely napján a szélerő a Beaufort 5° fokozatot eléri vagy meghaladja a nappali órák legalább 50 %-ában, akkor a Bérlő a Hajóval a kikötőt nem hagyhatja el.

Jelen pontban foglaltak be nem tartása esetén, ha bármilyen kár éri a Hajót, vagy a Hajó más hajóban kárt okoz, vagy kikötői berendezésben kárt, vagy személyi sérülést okoz, a bérlő teljes kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Egész napos Bo5-ös szél esetén az elérhető szabad hajók függvényében lehetőséget biztosít Bérbeadó Bérlőnek új időpontban felhasználni a kiesett napo(ka)t.

II.3. Hajó használatával kapcsolatos hasznos tanácsok

 1. Dávid király nevű hajónkban a klíma berendezés a waterheater (vízmelegítő) biztosítékának felkapcsolásakor működik. A parti áram lekapcsolódása után a klíma automatikusan leáll, de a biztosíték lekapcsolása nélkül viszont a hajó 12 Voltos rendszerről tovább melegíti a vizet, így vitorlázás előtt érdemes lekapcsolni a vízmelegítő biztosítékát.

 2. Klíma (hűtés, fűtés), Mikrohullámú sütő, DolceGusto kávéfőző és az indukciós főzőlap csak 220 Volt áramellátással működik.

 3. Általában minden hajóban található 220 és 12 Voltos hálózati csatlakozó.
 4. Dávid király hajónknál: A mélység, sebesség és szél mérő berendezés a Navigation biztosítékra van kötve, amelyet kérjük ne kapcsoljanak le az utazás során, mert akkor újra kell kalibrálni a műszert. A készüléket a kormányállásnál 3 másodpercig nyomva tartva tudják lekapcsolni, amennyiben nincs rá szükség.

III. A Hajó átadása

• A Hajó átadása a Bérlőnek a hajóbérleti időszak kezdetekor történik, melyet a Bérleti szerződésben rögzítenek a felek. A Hajó bemutatásának ideje és a Hajóbérlő megismertetése a Hajóval részét képezi a Szerződés szerinti hajóbérleti időszaknak. A Hajó átadása egyeztetett időpontban történik, amely átadási folyamat körülbelül egy órát vesz igénybe. A Hajó minden megnevezett vezetője köteles bemutatni érvényes kishajó vezetői engedélyét, valamint a személyi azonossági igazolványát és lakcímkártyáját, melyről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet.

• A Hajó átvétele előtt, a Hajó Bérlője köteles megfizetni a bérleti szerződésben és a mindenkori érvényes árlistában feltüntetett és meghatározott kauciót, valamint a teljes bérleti díjat.

A hajó átadásakor az esetleges időbeni csúszásért a Bérbeadó nem felel és kártérítési kötelessége nincs Bérlővel szemben. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti ajánlatban foglalt átadási időpont tájékoztató jellegűek és az egy időben hajóátvételért jelentkező vendégek függvényében változhat, mivel minden hajót egy személy ad át Bérbeadó oldaláról. A Hajó átadása az egy időben várakozó vendégek esetében fő szabály szerint érkezési sorrendben történik, de egyéb körülmények felmerülése esetén, illetve vészhelyzet, esetleg meghibásodás miatt Bérlő tudomásul veszi, hogy felmerült körülmények elhárítása elsőbbséget élvez és a sorrend valamint az átadási idő változhat.

• A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége demonstrálja szakértelmét a Hajó biztonságos kezelésében és navigálásában – akár ténylegesen – a Balaton vizén, a Bérbeadóval (vagy Megbízottjával) a fedélzeten. Amennyiben a Bérlőnek és/vagy legénységének nem sikerül hozzáértéséről a Bérbeadót meggyőznie, a Bérbeadó felbonthatja a jelen szerződést, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) egy mindkét fél által elfogadható Skipper-t rendelhet a hajóra a Bérlő költségére, annyi napra, ahányat a Bérbeadó szükségesnek tart a Hajó és utasainak biztonsága érdekében. A Bérlőtől igényelt szaktudás és próbája a Szerződés szerinti hajóbérleti időszak részét képezi. Ha e pontban Bérlő és Bérbeadó között vita merül fel, Bérbeadó azonnali hatállyal és kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést!

• A Bérbeadó köteles a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas (ide nem értve a használatot nem befolyásoló kisebb meghibásodásokat), üres és tiszta állapotban átadni a Bérlő részére.

• A Hajó átadása minden esetben:

a. az ÁSZF feltételeinek megismertetésével,

b. a Hajó tartozék jegyzéke közös ellenőrzésével,

c. a Hajó külső szemléjével,

d. a Hajó kezelésével, kötélzeteinek és specialitásainak megismertetésével,

e. kaució megfizetésével,

f. az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzéke és a Bérleti szerződés aláírásával,

g. szükség szerint egy próba ki- és beállással kezdődik.

h. a Hajó átadása a hajókulcs és okmányok átvételekor történik meg.

• Az ÁSZF, a Hajó tartozék jegyzék és a Bérleti szerződés aláírását követő 1 órával vagy a hajó kihajózásával (ha az 1 óránál rövidebb idő alatt megtörténik) a Hajó a Bérlő által átvettnek számít, ezért a Hajó a Bérlő teljes felelőssége alá tartozik és a Bérlőnek nincs joga követeléssel élni Bérbeadó felé a Hajó bármely részét ért baleset, rongálódás vagy meghibásodásból eredő időveszteségért vagy költségekért.

III.1. Kaució

A kaució három formáját lehet választani a bérleti konstrukciónak megfelelően:

 1. Készpénz kaució: a Hajó átvételekor a kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti szerződés I. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót, illetve a tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

 2. Banki átutalással történt kaució: a Hajó átvételét megelőző napon kell, hogy a Bérbeadó számláján jóváíródnia a kaució teljes összegének. Az utalás közleményében a foglalási számot és a DEPOSIT szót a Bérlő köteles feltűntetni az azonosíthatóság végett. Az átutalt kaució összegét a Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti szerződés I. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra, visszautalásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót illetve a tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

 3. Bankkártyás kaució rendezés: A hajó átvételét megelőzően a helyszínen ügyfél, amennyiben Bérbeadónak lehetősége nyílik biztosítania ezt a fizetési lehetőséget, a Bérlő bankkártyás fizetéssel is rendezheti a szerződésben feltűntetett kaució összegét. A Bérlő letétbe helyezi a Bérbeadó részére garanciául a kaució összegét, mely letét részben vagy egészben fedezni tudja a Bérbeadó a bérleti szerződés I. pontjában említett, a Biztosítási kötvény által nem fedezett, a Hajóban, vagy a felszerelésében esetlegesen keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Bérlőnek visszaadásra kerül, miután a Bérbeadó a hajót a “Hajó tartozék jegyzéke” általi leltárát a Bérlővel közösen megvizsgálja, és a Hajót, illetve a tartozékait hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszaszolgáltatja a Bérbeadónak.

Kapitánnyal (skipperrel) történt bérlés:

Amennyiben a Bérlő kapitánnyal együtt bérel Hajót, akkor a Hajó átvételéhez nem kell kauciót letenni. Ha a Hajón a vitorlázás során a kapitánynak fel nem róható, vagy a bérlőnek felróható okból kár keletkezik, azt Bérlő köteles maradéktalanul megtéríteni Bérbeadónak.

Amennyiben a Bérlő nem téríti meg Bérbeadó kárát, úgy jelen Bérlő által elfogadott Általános Szerződési Feltételre hivatkozva Bérbeadó polgári jogi igényt és akár bűntetőjogi eljárást is kezdeményezhet.

III.2. Kaució felhasználása

• Mielőtt a Bérlő aláírja a „Hajó tartozék jegyzéke” átvételi űrlapot, joga van a Hajót, annak vitorlázatát és felszereltségét alaposan átvizsgálni, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a jegyzékben felsoroltakból minden a rendelkezésére áll jó és működőképes állapotban. A kivételek feljegyzésre kerülnek a „Hajó tartozék jegyzékben”.

• Bérlő Hajó átadásakor fényképeket is készíthet a hajóról (kizárólag a bérléssel kapcsolatban, minden egyéb felhasználását Bérbeadó kifejezetten tiltja a fényképeknek), ahol az esetlegesen már meglévő sérüléseket dokumentálja időmegjelöléssel, ezzel is gyorsítva és egyszerűsítve a hajó visszaadási procedúráját.

• Bérbeadó Bérlő által befizetett kauciót egészen addig visszatarthatja, amíg az okozott meghibásodást el nem hárítja és a maradékot a költségek levonását követően, köteles Bérbeadó visszajuttatni Bérlőnek előre egyeztetett módon.

• Bérlő kérheti általány javítási költség megállapítását, az esetben, ha az alkatrész vagy javítás rendelése sok időt vesz igénybe, de akkor a javítás elvégzését követően nem tarthat igényt a pontos elszámolásra.

• A Hajó átadását követően 1 óra áll rendelkezésére Bérlőnek, hogy a később észlelt hiányosságokat és sérüléseket a Hajó tartozék listára feljegyezze és erről a Bérbeadót értesítse. Amennyiben 1 órán belül Bérlő a hajóval elhagyta a kikötőt, az 1 óra leteltét a Hajó partról elkötésének pillanatától kell számítani.

IV. A Hajó visszavétele

• A Hajó visszavételének időpontja a teljes bérleti időszak utolsó napja. A hajó visszavételének legkésőbbi időpontja a honlapunkon- (Árlistánk menüpont, Bérleti időtartamok), vagy az elektronikus ajánlatban feltüntetett időpontban történhet meg.

• A Hajót kizárólag nappali fényviszonyok mellett áll módjában Bérbeadónak visszavenni Bérlőtől.

• A Hajó visszavétele a Hajó tartozék jegyzék ellenőrzése és a Hajó állapotának felmérése és írásos rögzítése után a hajókulcsok és okmányok visszaadásával történik meg.

• Amennyiben a Bérlő a Hajót határidőben ingóságaitól nem üríti ki és nem adja át, köteles a hajó jogcím nélküli használata idejére időarányos pótdíjat fizetni. A pótdíj a mindenkori egynapos bérleti díj 130%-a. Amennyiben a jogcím nélküli használat a következő Bérlő hajóátvételét megakadályozza, úgy részére a jogcím nélkül használónak kártérítést kell fizetnie.

• A bérleti díj nem tartalmazza a külső és belső takarítás költségeit. A külső és belső takarítást a Bérlő nem végezheti el saját maga, hiszen a takarítás szemleként is szolgál a Bérbeadó számára. A takarítás mindenkori költségeit a hatályos árlista tartalmazza. A takarítás költsége minden esetben külön fizetendő foglaláskor, de ha Bérlő az átlagos takarítást meghaladó állapotban adja át a Hajót Bérbeadónak, akkor a kaucióból kerül levonásra a többlet takarítás összege.

• Amennyiben a Bérlő a Hajót más helyen hagyja, mint a meghatározott honossági/visszaadási kikötő, akkor köteles megfizetni a Bérbeadó minden olyan költségét, mely a Hajónak a visszaadás helyére történő visszaszállításából ered.

• A Hajó átadásánál FELEK a Hajó tartozék jegyzéket közösen ellenőrzik. Amennyiben valamely tétel szándékos vagy gondatlan károkozásnak betudható okból megrongálódott, vagy elveszett, úgy Bérbeadó a kauciót visszatartja a károk rendezéséig, vagy megfizetésre kötelezheti a Bérlőt. Ha az okozott kár javítási vagy pótlási költsége árajánlatkérés után állapítható meg. Ebben az esetben az árajánlat megérkezéséig a teljes kaució visszatartásra kerül.

V. A hajóbérlet foglalás vagy visszamondás

• Vitorlás hajóinkat lefoglalhatják az interneten (www.hajosprogramok.hu),vagy az info@hajosprogramok.hu email címen. Technikai és egyéb tájékoztatást, valamint hajózás közbeni segítséget kaphatnak a +36 20 349 0419-es vagy a +36 70 28 65 773-as telefonszámokon.
• Bérleti díjkedvezményt az előfoglalási kedvezményen kívül, hűségkedvezményként tudjuk biztosítunk, amelyek feltételeit a honlapunkon tűntetjük fel.
• Az előfoglalási kedvezmény mértéke független a foglalás módjától.
• Ajánlatunk elfogadása esetén Bérlőnek 7 nap áll rendelkezésére az előleg kiegyenlítésére. A 7 nap alatt a lefoglalt hajót más érdeklődőnek Bérbeadó nem ajánlja fel, illetve nem értékesíti. Főszezonban, a nagy keresletre való tekintettel ez az idő lerövidülhet, amelyet egyénileg a megküldött ajánlati dokumentum tartalmaz.
• A előleg mértéke versenynapra 100%, egyéb bérleti időszak esetén 50%.
• A fennmaradó összeget a Hajó átvétele előtt két héttel kell kifizetni.
• A kauciót legkésőbb közvetlenül a Hajó átvétele előtt kell letétbe helyezni, amely összeg a hajó visszavételekor kerül visszafizetésre készpénzben vagy utalással. Amennyiben káresemény történt úgy a III.2. pontnak megfelelően jár el Bérbeadó.
• A pontos utaslétszámot legkésőbb a Hajó átvételét megelőző napon kell megadni.
• Foglalás áthelyezése csak azonos, vagy alacsonyabb bérleti időszakra lehetséges és legalább 14 nappal az eredeti bérleti időszak megkezdése előtt felár nélkül, a foglaltság függvényében. Amennyiben 14 napon belül kívánja a foglalását áthelyezni, úgy 10 % felár ellenében tudjuk a szabad hajók függvényében áthelyezni a foglalását, azonos vagy alacsonyabb bérleti időszakra.
• A Hajó bármely bérleti időszakra történő lekötését a teljes bérleti időszakra vonatkozó bérleti díj, vagy az érvényes árlistában szereplő előleg összegének megfizetésével lehet kezdeményezni. Ebben az esetben a Bérbeadó köteles a Hajót az adott időtartamra hajózásra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsájtani.

• Amennyiben a Bérbeadó a Hajót – kiszolgáltatási akadály miatt – nem tudja az átadás időpontjában biztosítani, úgy a Bérlő – azonos áron és azonos feltételekkel – köteles elfogadni a Bérbeadó a Hajóval azonos, vagy magasabb színvonalú Hajó felajánlását.

• Amennyiben a Bérbeadó – az alábbi VIS MAJOR-nak minősített eseteken kívül – nem tudja biztosítani a hajó átadását a foglalásnak megfelelően, úgy a Bérbeadó a megfizetett előleget köteles visszafizetni Bérlőnek. A VIS MAJOR-nak minősülő esetekben is csak a befizetett előleg kerül visszafizetésre.

Minősített VIS MAJOR esetek:

a. Ha az előző bérleti időszakban a hajó olyan mértékben sérült, hogy hajózásra alkalmatlan és ezt legalább a bérleti időszakot megelőző 5 napon belül nem jelezte Bérlőnek a Bérbeadó.

b. Ha a hatóságok a hajót zár alá helyezték.

c. Ha a hajót ellopták.

• Amennyiben a Bérlő az előleg kifizetését követően bármely okból visszamondja a hajóbérletet, a visszamondás időpontjáig realizált minden befizetését a Bérbeadó megtartja. Bérlő a megfizetett előleg mértékét későbbi szabad időpontban levitorlázhatja értékegyeztetéssel.

• Abban az esetben, ha a Bérlő a hajóbérlet idő előtti befejezése és a Hajó meghatározott időpont előtti visszaadása mellett dönt, a Bérbeadó nem köteles a bérleti díj arányos részének visszafizetésére.

• A Bérlő a bérleti jogát a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak akkor ruházhatja át harmadik személyre, ha a teljes bérleti díj befizetésre került és a harmadik személy a jelen szerződéssel és mellékleteivel azonos tartalmú szerződést köt a Bérbeadóval.

VI. CASCO biztosítás kizárásai

A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra, hogy a következő minősített esetekben Bérbeadó a Hajóra megkötött CASCO fedezetbiztosítása nem érvényesíthető, és így amennyiben az a Bérlőnek felróható okból keletkeztethető, úgy a Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik:

A biztosításból kizárt feltételek:
a. Azon károk, melyek akkor keletkeztek, amikor a járművet sport vagy szórakozási célok helyett más célra használják (pl.: nem bejelentett versenyzés).

b. Azon károk esetében, melyeket a Bérlő szándékos vagy durva hanyagsággal okozott.

c. Olyan károk, melyeket az alábbiak okoznak:

o Hajó motor és hajtómű, valamint irányváltó és szerkezetének kárai.
o Kémiai, biológiai, biokémiai anyagok vagy elektromágneses hullámok alkalmazása.
o Terrorszerű és politikai erőszakos tettek, függetlenül az abban résztvevő személyek számától.
o Zendülés, polgári engedetlenségek, sztrájkok, kizárások és munkásfelkelések.
o Lefoglalás, elkobzás vagy vis major, vagy egyéb beavatkozások.

d. Közvetett károk (pl.: a versenyképesség korlátozása, kisebb érték, elmaradt használati előny),
e. Mobiltelefon, pénz, értéktárgyak, ékszer elvesztése, vízbeejtése.
f. Amennyiben a hajó a kikötőből Beaufort 5-os fokozat feletti viharban fut ki és balesetet, hajótörést szenved.

Balatonfüred, 2017.……………

 Az Kaposvári Aranykorona Kft. vagy Dr. Giber Valéria Olga jelen ÁSZF és érvényes árlista feltételeit ezennel elfogadom és magamra, illetve a Hajón utazó közönségre nézve kötelező érvénnyel betart(tat)om:

Bérlő aláírása: …………………………………….……….

Alulírott ……………………………………… az Kaposvári Aranykorona Kft. vagy Dr. Giber Valéria Olga megbízásából a jelen ÁSZF Bérbeadó részére támasztott feltételeit maradéktalanul biztosítom.

Bérbeadó aláírása: ……………………………………….